ReadyPlanet.com


การจัดการขยะเทศบาลเมืองสกลนคร


จากที่ผมได้รวบรวมความคิดเห็นกระทู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ผ่านมาพอสรุปได้ดังนี้

 1. รณรงค์ให้มีการแยกขยะ โดยจัดถังขยะแยกสี เช่น สีแดงทิ้งขยะอันตราย สีเขียวทิ้งขยะเปียก และสีเหลืองทิ้งขยะแห้ง หรือขยะรีไซเคิลเป็นต้น
 2. ส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ เช่นนำขยะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ หรือของชำร่วย โดยจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มาสอนชุมชน และจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
 3. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการแยกขยะ แจกถุงแยกขยะให้ครัวเรือน และให้รางวัลจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
 4. ขอความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้รณรงค์แก่บุคลากรในการคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และการกำจัดขยะให้ถูกวิธี
 5. จัดหาถังขยะ รถขนขยะ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้น
 6. นำขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ไปทำปุ๋ย หรือก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์
 7. จัดหาบ่อขยะเพิ่มเติม
 8. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหาวิธีการกำจัดและใช้ประโยชน์จากขยะ
 9. จัดทำธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการจัดการขยะ
 10. เพิ่มป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของทางเทศบาล
 11. จัดตั้งชมรม/สมาคมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 12. เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ เช่น ทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นต้น

ขณะนี้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีโครงการจัดการขยะอินทรีย์โดยการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์ไปผลิตก๊าซชีวภาพ ในพื้นที่เทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งจะทำการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในเดือนธันวาคม 2549 นี้ และในช่วงเดือนธันวาคม 2549 - มีนาคม 2550 จะมีการรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองสกลนคร  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ ได้ที่ นายวิศิษฐ์  ศุภรัตนากุล E-mail : wisit_s@panyaconsult.co.thผู้ตั้งกระทู้ วิศิษฐ์ ศุภรัตนากุล :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-12 12:04:53


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (464570)

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกก

เห็นด้วยกับแนวทางนี้อย่างยิ่ง

และเมื่อไหร่ เราจะลงมือทำซักที

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวสกลที่แวะมาชม วันที่ตอบ 2006-12-13 09:18:20


ความคิดเห็นที่ 2 (465394)

คุณวิศิษฎ์ค่ะ

อยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะด้วยค่ะ เพราะตอนนี้ทีมที่ปรึกษาเข้าโรงเรียนเล้ว กระตุ้นน้องนักเรียนแล้วเกิดพลังอยากทำกิจกรรม รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

โทร.089-7136929

น้ำตาลค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำตาล วันที่ตอบ 2006-12-14 13:35:38


ความคิดเห็นที่ 3 (465866)

คุณน้ำตาลครับ

ผมขอเรียนชี้แจงในบอร์ดนี้เพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในวงกว้างขึ้น

แนวทางการคัดแยกขยะในความคิดเห็นของผมมีดังนี้

1. สำรวจสภาพปัญหาขยะในพื้นที่ที่จะไปจัดทำกิจกรรม เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบขยะเพื่อการคัดแยก โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของขยะที่มีในพื้นที่นั้น โดยแยกองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ส่วน คือ ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์หรือขายได้  ขยะอินทรีย์ และขยะทิ้งทั่วไป(นอกจาก 2 ส่วนื้ที่แยกไปแล้ว) ซึ่งในส่วนขยะทั่วไปนี้อาจจะแยกองค์ประกอบอีกได้ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ เช่นถ้ามีขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ และต้องการที่จะแยกนำไปกำจัดต่างหากต้องมีการให้ความรู้กับผู้ที่ทำให้เกิดขยะโดยตรงและแยกที่แหล่งกำเนิดตั้งแต่เริ่มต้น ความเห็นของผมขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ควรดำเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดของขยะนั้น ไม่ควรนำมาเกี่ยวกับการคัดแยกในที่สาธารณะ สำหรับโรงเรียนน่าจะมีแค่ 3 ส่วน

3. ให้ความรู้การคัดแยกขยะ   

ขยะที่จะนำไปขายหรือใช้ประโยชน์ควรจะคัดแยกและเก็บรวยรวมไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งแต่ละชนิดจะมีการจัดเก็บรวบรวมต่างกัน (ซึ่งคนในพื้นที่จะกำหนดได้ดีและควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด รวมทั้งภาพชนะรองรับด้วย)

ขยะอินทรีย์จะต้องแยกออกจากภาชนะที่บรรจุก่อนที่จะทิ้งลงที่รองรับ เช่น เศษอาหารที่อยู่ในถุง ต้องแยกอาหารออกใส่ในภาชนะรองรับขยะอินทีย์ ส่วนถุงพลาสติดที่บรรจุอาหารมาก็แยกทิ้งในที่รองรับขยะทั่วไป ไม่ใช้นำเศษอาหารที่อยู่ในถุงทิ้งรวมกันในที่รองรับขอยอินทรีย์ เป็นต้น

ซึ่งจะเห็นว่าการคัดแยกขยะนั้นจะต้องแยกแต่ละองค์ประกอบออกจากกันด้วย ไม่ใช้เลือกทิ้งตามองค์ประกอบส่วนใหญ่ เพราะการจะนำไปใช้ประโยชน์หรือการกำจัดนั้นจะแยกตามองค์ประกอบ หากรวมกันแล้วจะยากในการจัดการหรือกำจัดต่อไป เช่น ในขวดหากมีน้ำเหลืออยู่ก็แยกน้ำออกก่อนเหลือเฉพาะขวดเปล่าจึงแยกทิ้งลงในที่รองรับ การแยกขยะอินทรีย์ก็เช่นเดียวกัน ในที่รองรับขยะอินทรีย์ควรมีแต่ขยะอินทรีย์พวกเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ไม่ควรมีพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ปนไปด้วย เพราะการที่จะต้องแยกออกจะยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง และหากหลุดไปในระบบผลิตก๊าซชีวภาพก็จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สูงขึ้น

4. เลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีความยุ่งยากน้อยที่สุดดำเนินการก่อน ในความคิดของผมหมายความว่ากิจกรรมที่สนองต่อปัญหาและความต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ใช้กิจกรรมที่ควรดำเนินการก่อน แต่ควรดำเนินการกิจกรรมที่ง่ายๆและไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติก่อน เพื่อได้รับความร่วมมือในกิจกรรม เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์แล้วก็จะมีความต้องการที่จะร่วมกิจกรรมมากขึ้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ ศุภรัตนากุล วันที่ตอบ 2006-12-15 09:21:56


ความคิดเห็นที่ 4 (465887)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก๊าซชีวภาพและพลังงานทดแทน สามารถหาเพิ่มเติมได้ที่

www.dede.go.th

www.efe.or.th

www.biogastech-cmu.com

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ ศุภรัตนากุล วันที่ตอบ 2006-12-15 09:52:25


ความคิดเห็นที่ 5 (472844)

การรณรงค์คัดแยกขยะของโครงการฯ จะเริ่มในเดือนมกราคม 2550 โดยเริ่มจากการประกวดคำขวัญการรณรงค์การคัดแยกขยะในระดับนักเรียนชั้นประถม ชั้นมัธยมต้น และชั้นมัธยมปลาย และคำขวัญที่ชนะจากการประกวดจะนำมาใช้ประชาสัมพันธ์โครงการฯต่อไป

ส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปคือการรณรงค์คัดแยกขยะในกลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มชุมชน เพื่อเตรียมการคัดแยกขยะอินทรีย์เข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่กำลังก่อสร้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ ศุภรัตนากุล วันที่ตอบ 2006-12-27 10:02:56


ความคิดเห็นที่ 6 (497225)

ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การคัดแยกขยะเทศบาลเมืองสกลนคร มีดังนี้

1 ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ “ขยะแยกกำจัด ช่วยประหยัดทรัพยากร” โดยเด็กหญิง เจนจิรา  คำพรมมา โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501)                          รางวัลรองชนะเลิศ “ก่อนทิ้ง คัดแยกขยะ ลดภาระ แก่บ้านเมือง” โดยเด็กชาย สรรเสริญ วงศ์เตชะ  โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา   

 

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ “ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ ช่วยกันลดละ แยกขยะก่อนทิ้ง” โดยเด็กหญิง เมทินี  ไฉนองุ่น  โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา                       

รางวัลรองชนะเลิศ “ร่วมใจคัดแยกขยะ ไม่เป็นภาระของสังคม”  โดย นายธนากร  ซิมังค์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    

 

3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ “ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ แยกสักนิด ก่อนลงถัง” โดย นางสาววิจิตรา  ดาวศิริไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุ***ล 

รางวัลรองชนะเลิศ “แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมลพิษให้โลกเรา” โดยนางสาวชไมพร  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุ*** 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ วันที่ตอบ 2007-02-02 13:32:13


ความคิดเห็นที่ 7 (527138)

ทำไมต้องมีการคัดแยกขยะ ?

 

            ปัญหาการจัดการขยะที่ผ่านมา  พบว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก เช่น

                        ปัญหาในพื้นที่ชุมชน

-          ประชาชนขาดวินัยในการทิ้งขยะลงในถังรองรับ

-          บริเวณถังรองรับขยะในชุมชน มีกลิ่นเหม็น เปียกแฉะและสกปรกมาก จนมีปัญหากับผู้ที่อาศัยหรือบ้านที่ใกล้กับที่ตั้งถังขยะ  ร้องเรียนและให้ย้ายที่ตั้งถังขยะอยู่เสมอ

-          มีการเทเศษอาหารปนกับน้ำทิ้งลงท่อหรือร่องระบายน้ำ

-          มีขยะตกค้าง เน่าส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

ปัญหาในบริเวณแหล่งกำจัดขยะและค่าใช้จ่าย

-          ขยะไม่ได้รับการฝังกลบส่งกลิ่นเหม็นกระจายเป็นบริเวณกว้าง

-          น้ำชะขยะส่งกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนกับแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้เคียงและน้ำใต้ดิน

-          ปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ จึงก่อให้เกิดปัญหาภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในการเกิดภัยทางธรรมชาติอย่างร้ายแรง

-          เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ ทำให้การบำบัดหรือกำจัดขยะ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เพราะวิธีการกำจัดขยะแต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพกับขยะแต่ละประเภท หากไม่มีการคัดแยกขยะจึงทำให้ระบบกำจัดไม่มีประสิทธิภาพสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

 

หากมีการคัดแยกขยะก็จะมีทางแก้ปัญหาได้

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ วันที่ตอบ 2007-03-07 10:26:05


ความคิดเห็นที่ 8 (529481)

การรณรงค์คัดแยกขยะ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อได้รู้และเข้าใจ ถึงเหตุผลในการคัดแยกขยะ วิธีการคัดแยกขยะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานคัดแยกขยะ  เมื่อมีการรณรงค์คัดแยกขยะแล้ว  ผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน ได้แก่

-          ปริมาณขยะลดลง  เพราะเมื่อได้เข้าใจและทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะมีจิตสำนึกและให้ความร่วมมือ ทำให้ปริมาณขยะลดลงอย่างแน่นอน

-          เทศบาลลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ทำให้มีงบประมาณที่จะนำไปใช้พัฒนาในด้านต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของสังคม

-          มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และสร้างรายได้

-     เป็นการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ วันที่ตอบ 2007-03-08 15:49:40


ความคิดเห็นที่ 9 (533731)

            การกำจัดขยะด้วยการนำขยะทุกชนิดไปฝังกลบนั้น ได้ดำเนินการมามากกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งทุกแห่งในพื้นที่ฝังกลบขยะ จะได้รับการต่อต้านและการร้องเรียนของชุมชนในบริเวณที่ฝังกลบขยะแทบทุกแห่ง ที่มียกเว้นบ้างเพราะบางแห่งไม่มีชุมชนอยู่ใกล้เคียง แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ทุกแห่ง

          เมื่อได้มีการกำจัดขยะโดยวิธีอื่น เช่นการเผา การทำปุ๋ย การหมักผลิตก๊าซชีวภาพ ที่ผ่านมา พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนหน่วยงานท้องถิ่นแบกรับภาระไม่ไหว เพราะเป็นการซื้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ และปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือการคัดแยกขยะ เพราะเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้คัดแยกขยะมีราคาสูงมากและมักจะไม่ได้ผล ไม่เหมาะสมกับลักษณะของขยะบ้านเรา

          โครงการที่จะดำเนินการในเทศบาลเมืองสกลนครนี้ เป็นโครงการสาธิตนำร่อง โดยมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะของโครงการเป็นระบบที่มีค่าก่อสร้างต่ำ ใช้อุปกรณ์จากต่างประเทศเท่าที่จำเป็น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาต่ำ (ในเบื้องต้นประเมินว่าต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในวิธีการฝังกลบ) แต่สิ่งที่สำคัญคือ ไม่มีระบบคัดแยกขยะ เพราะแนวคิดของโครงการต้องการคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบผลสำเร็จหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ วันที่ตอบ 2007-03-13 10:48:49


ความคิดเห็นที่ 10 (533736)

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะต่อโครงการ โปรดติดต่อผมทาง E-mail ด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิศิษฐ์ วันที่ตอบ 2007-03-13 10:54:40


ความคิดเห็นที่ 11 (760669)

หนูนา

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาวิเศษ วันที่ตอบ 2007-08-30 09:12:19


ความคิดเห็นที่ 12 (1977893)

อยากให้   B.O.Y โรงเรียนหนองคารวิทยาคารอีบายอิอิ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เสวสกิ้ วันที่ตอบ 2009-09-14 20:07:49


ความคิดเห็นที่ 13 (2046167)

 

อยากให้มีสำนวน

ผู้แสดงความคิดเห็น nut (nuttakit2012-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-12 19:11:38


ความคิดเห็นที่ 14 (2048970)

ดีครับดีไอ้***

ผู้แสดงความคิดเห็น คุรศษ, วันที่ตอบ 2010-10-04 10:15:51


ความคิดเห็นที่ 15 (2066603)

ดีสุดๆเลยครัฟ^o^ ^_^

แต่ดีเกินไป>_<

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนรินทร์ (comnarin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-11 06:32:50


ความคิดเห็นที่ 16 (2083862)

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา100%โดยนำความร้อมมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ การเผาแบบไร้ควัน ไร้กลิ่น ไร้มลพิษแถมทางหน่วยงานที่ทำนอกจากจะได้กำจัดขยะที่ก่อมลพิษแล้ก็ยังจะได้กำไรจากการขายไฟฟ้าเดือนละหลายล้านบาทอีกต่างหาก แม้เทคโนโลยีนี้จะใช้งบประมาณที่สูงมากแต่จากการคำนวนค่าใช้จ่ายและรายรับจากการขายไฟฟ้าจะสามารถคืนทุนประมาณ 7ปี ดีจริงๆ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ kamolhg@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น kamol (kamolhg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-19 09:50:02


ความคิดเห็นที่ 17 (4043736)

 ร้องเรียนค่ะ เวลาเก็บขยะให้เก็บให้หมดทุกถังเพราะกลิ่นมันรบกวนชาวบ้านเขาค่ะ

เส้นทางออกเมืองตรงกันข้าม สห.หลายวันแล้วไม่เก็บเลยค่ะไม่รู้เพราะอะไรไม่เก็บให้เลยขอร้องให้เก็บให้หน่อยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เรื่องขยะค่ะ วันที่ตอบ 2016-07-11 10:34:56


ความคิดเห็นที่ 18 (4284767)

 สอบถามค่ะ รถขยะไม่เก็บเศษกิ่งไม้,ใบไม้ที่จัดเก็บใส่ถุงดำแล้วเหรอค่ะ เมื่อก่อนวางไว้หน้าบ้านมีรถขยะเก็บไป ช่วงนี้ตั้งไว้สัปกาห์หนึ่งแล้วไม่มีรถคันไหนเก็บไปเลยทั้งๆที่มีรถขยะมาที่หมู่บ้านเกือบทุกวัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉัตรฤดี อาจพรม (chatrudee1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-12-13 23:22:32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.