ReadyPlanet.com


ถ้าให้คุณเป็นนายกเทศมนตรีสกลนคร อีก5 ปีข้างหน้าจะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองสกลนครแล้วแล้วคุณจะทำอย่างไร


ถ้าให้คุณเป็นนายกเทศมนตรีสกลนคร อีก5 ปีข้างหน้าจะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองสกลนครแล้วแล้วคุณจะทำอย่างไรมีงบประมาณให้ 6 ล้านโดยมีโรงงานบำบัดขยะ

ถ้าฉันเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดสกลนคร ถ้าฉันรู้ว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าขยะจะล้นเมืองสกลนคร โดยที่ทางราชการมีเงินงบประมาณในการกำจัดขยะให้ฉัน 6,000,000 บาท ตอนแรก

 1 การแยกขยะ

         โดยจะจัดทำเป็นโครงการระยะยาว เพราะว่าการที่เราแยกขยะแล้วจะทำการจัดการขยะได้ง่าย โดยจะนำยางรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาทำถังขยะเพื่อจะได้เป็นการประหยัดไปในตัว โดยจะแบ่งถังขยะเป็น 4 สีคือสีแดงคือขยะอันตราย, สีเหลืองคือขยะเปียก, สีเขียวคือขยะแห้ง, สีน้ำเงินคือขวดแก้วและขวดแตกโดยใช้งบประมาณในการทำถังขยะ 1,000,000 บาท

2  ฉันจะตั้งโรงงานรับซื้อขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ประมาณ 50,000 บาท และจะชวนประชาชนช่วยกันรณรงค์ด้านการสร้างขยะที่ไร้ค่าให้มีคุณค่า โดยใช้หน่วยงานของรัฐเป็นคนช่วยรณรงค์ ให้เยาวชนเป็นคนคิดริเริ่ม โดยจะจัดงานที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากของที่ไร้ค่าหรือที่เรียกว่าขยะ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคุณค่าของทุกอย่างที่เขามี โดยมีงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท  จะเอาขยะที่มีอยู่ไปกำจัดโดยนำขยะที่ล้นอยู่ปัจจุบันในส่วนที่กำจัดไม่ได้โดยสร้างเป็นลานออกกำลังกายสำหรับบริเวณรอบข้างก็จะสร้างเป็นสวนสาธารณะ  อย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวสกลนครได้หันมาออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ประชาชนชาวสกลนครได้มีสุขภาพแข็งแรง โดยจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ประมาณ100,000 บาท ตั้งโรงงานกำจัดขยะของจังหวัดสกลนคร และมีนโยบายให้ประชาชนหันมาใช้ตะกร้าในการจ่ายตลาด ส่วนเงินที่เหลือจากการตั้งโรงงานกำจัดขยะก็จะเป็นทุนในการสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของไร้ค่าให้มีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งผู้ตั้งกระทู้ ku นางสาววนิดา ภูทองเป้ง 48311088 :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 16:25:53


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400236)

ถ้าให้คุณเป็นนายกเทศมนตรีสกลนคร อีก5 ปีข้างหน้าจะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองสกลนครแล้วคุณจะทำอย่างไร

                1.มีการจัดสรรที่ดินที่ใช้ในการกำจัดขยะโดยสถานที่นั้นจะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนและไม่เป็นอันตรายกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆทั้งนี้ในการจะกำจัดขยะนั้นจะต้องมีการกำหนดเขตพื้นที่หรือรัศมีพอสมควรเพื่อป้องกันอันตรายกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

                2.มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักที่ใช้ในการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการใช้แรงงาน โดยจำเป็นจะต้องมีการแยกขยะก่อน คือประเภทขยะเปียก ขยะแห้งและขยะที่เป็นพิษ

                3.ในส่วนของขยะแห้งนั้นต้องดูประเภทว่าสามารถนำมารีไซเคิลต่อได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ก็นำใช้ให้ถูกวิธีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                4.ในการป้องกันต่อไปนั้น จะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการกำจัดขยะให้กับประชาชนและมีการผลักดันให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดในบ้านเมืองและภายในชุมชนของตน โดยการสนับสนุนให้มีการแยกขยะและเข้าใจถึงกระบวนการการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลนั่นเอง

                5.ในส่วนของเทศบาลนั้นจะต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และให้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง เทศบาลเองจะต้องมีการจัดสรรถังขยะไปให้กับทุกชุมชนในเขตเทศบาลและมีการแยกถังขยะว่าถังไหนเป็นขยะประเภทใด และเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องเข้าไปตรวจตราอย่างทั่วถึงทั้งในชุมชนและเขตโรงงานอุตสาหกรรมและย่านการค้าต่างๆด้วย

                ทั้งนี้ในการจะแก้ปัญหานั้นจะต้องมาจากความช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายและมีมาตรการเด็ดขาดซึ่งเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ทำผิดด้วย โดยประชาชนเองจะต้องมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในชุมชนและทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ku นางสาวจรีย์พร วิศรี 48312409 วันที่ตอบ 2006-06-30 18:22:26


ความคิดเห็นที่ 2 (400245)

ถ้าให้คุณเป็นนายกเทศมนตรีสกลนคร อีก5 ปีข้างหน้าจะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองสกลนครแล้วคุณจะทำอย่างไร

                เมื่อขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทางจังหวัดเราจึงมีโครงการที่จะสร้างโรงงานกำจัดขยะ โดยเริ่มแรกจะต้องหาที่ที่เหมาะสมในการกำจัดขยะซึ่งจะต้องเป็นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน หลังจากนั้นเราหาซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรที่จะมาใช้ในการกำจัดขยะครั้งนี้ โดยเราจะมีโรงงานกำจัดขยะเปียก โรงงานกำจัดขยะแห้ง และโรงงานกำจัดขยะมีพิษซึ่งเป็นขยะอันตราย ซึ่งถ้าขยะบ้างชนิดสามารถดัดแปลงนำกลับมาใช้ใหม่ได้เราก็จะมีการรีไซเคิลขยะเหล่านั้นให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนำมาดัดแปลงเป็นสินค้าที่ออกมาขายในราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาด เพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพเสริมอีกด้วย ส่วนขยะที่สามารถแปลงเป็นปุ๋ยหมักเราก็จะทำขึ้นและนำไปให้ชาวนาชาวสวนได้ลองใช้ ถ้าได้ผลดีก็นำมาเป็นสินค้าออกจำหน่าย เรามีโครงการที่จะทำให้ขยะไม่เป็นขยะ โดยขยะเปียกเราก็จะมีเครื่องอบขยะให้เป็นขยะแห้ง หลังจากนั้นก็นำเข้าเครื่องคัดเลือกขยะให้เป็นขยะที่มีประโยชน์ ส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้ก็กำจัดทิ้งโดยไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ส่วนขยะที่มีพิษเราจะมีการแยกที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรง จากนั้นเราก็จะนำขยะไปเก็บไว้ในโรงเก็บขยะ หลังจากนั้นจะมีการกำจัดขยะ เพราะ กรด ด่าง สารประกอบทางเคมีต่างๆ เกลือ แร่ธาตุ และโลหะหนักเราจะไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพราะอาจจะเป็นเหมือน ปัญหาการทำนาเกลือในลำน้ำเสียว จังหวัดสกลนคร ซึ่งทำให้นาข้าวเสียหายในปี พ.ศ.2533 และเราจะทำการขุดล้างท่อระบายน้ำในทุกๆปี เพราะหากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในตัวจังหวัดสกลนครได้ เนื่องจากมีขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ เพราะไม่ใช่แค่ทำให้เกิดมลพิษต่างๆแต่ยังทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ โรคเครียด เป็นต้น

                ในการที่จะทำให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราทุกคนจะต้องรู้หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตัวเราและบ้านเมือง

ผู้แสดงความคิดเห็น KU นางสาวเฟื่องฤทัย บุตรแสง 48312623 วันที่ตอบ 2006-06-30 18:52:17


ความคิดเห็นที่ 3 (400759)

ต้องใช้นโยบายประชานิยมตามแบบรัฐบาลทักษิณ

เอาไปซื้อถังขยะแจกทุกครัวเรือน

และซื้อรถขนขยะเพิ่ม

และก็หัก%ค่าถัง ค่ารถ สบายบรื่อ....อิ อิ อิ


ผู้แสดงความคิดเห็น โจรหน้าเหลี่ยม วันที่ตอบ 2006-07-04 09:07:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.