ReadyPlanet.com


โครงการปันรัก ปันไออุ่นครั้งที่ 2 ปี 2550


ครงการ “….ปันรัก ปันไออุ่น….”

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550

ที่ปรึกษาโครงการ

                1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ         รักความสุข           ประธานมูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน

                2. นายอนันต์                           ธรรมราช                                หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร

                3. นายแพทย์สมคิด                   ปิยะธรรมวุฒิกุล                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรักษ์สกล

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                นายแพทย์ศิริโรจน์                        กิตติสารพงษ์        ประธานเครือข่ายสร้างสรรค์เมืองสกล (กลุ่มดี๊ ดี)

 

ผู้ประสานงานโครงการ               

1. นางสาวกัลปังหา                เฟอร์เรีย                  เลขานุการเครือข่ายสร้างสรรค์เมืองสกล (โทร.089-7136929)

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยในทุกฤดูหนาวของทุกปี จังหวัดสกลนครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างหนาวเนื่องจากมีแนวเทือกเขาภูพาน ทำให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวบางพื้นที่ในจังหวัดสกลนครมีเสื้อผ้าและเครื่องกันหนาวไม่เพียงพอต่อการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย   ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรัก   ความอบอุ่นให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  เครือข่ายสร้างสรรค์เมืองสกล(กลุ่มดี๊ ดี) จึงกำหนดจัดโครงการ …ปันรัก ปันไออุ่น….ครั้งที่ 2 ปี 2550 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.       เพื่อรับบริจาคเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว ของเล่น เครื่องอุปโภค บริโภคหรือปัจจัยเพื่อมอบให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ที่กำหนด

2.       เพื่อประสานสร้างความรัก ความเมตตาของเพื่อนมนุษย์แก่กันและกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ๆ กำหนดประกอบด้วย

1.       โรงเรียนบ้านหนองไผ่                  ตำบลโคกสี   อำเภอสว่างแดนดิน        จังหวัดสกลนคร

2.       โรงเรียนบ้านซ่งเต่า                            ตำบลนาเพียง        อำเภอกุสุมาลย์          จังหวัดสกลนคร

3.       โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211         ตำบลอุ่มจาน        อำเภอกุสุมาลย์         จังหวัดสกลนคร

4.       วัดป่านาผาง   ตำบลหลุบเลา   อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

5.        องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน  ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

วัน เวลาและสถานที่รับบริจาค

เริ่มรับบริจาค                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน   -  1 ธันวาคม 2550 

                วันที่ดำเนินการมอบ                ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2550

                สถานที่รับบริจาค                               โรงพยาบาลรักษ์สกล

 

วิธีดำเนินการ

1. รับบริจาคเสื้อผ้า  สิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธา

                2. คัดแยกและแบ่งจำนวนสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็น

กิจกรรม

1.       มอบเสื้อผ้าที่รับบริจาคแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวตามกลุ่มเป้าหมาย

2.       จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร  ในวันที่มอบของ

 

งบประมาณ       

                ไม่มี

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้รับเสื้อผ้าหรือสิ่งของตามที่ทางกลุ่มได้รับบริจาคมา

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

    (นางสาวกัลปังหา เฟอร์เรีย)

  เลขานุการเครือข่ายสร้างสรรค์เมืองสกล (กลุ่มดี๊ ดี)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

                                               

 

                                                                (นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์)

ประธานกลุ่มเครือข่ายสร้างสรรค์เมืองสกล(กลุ่มดี๊ดี)ผู้ตั้งกระทู้ น้ำตาลคนสวย :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-01 13:55:34


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.