ReadyPlanet.com


การประกวดวาดภาพปราสาทผึ้งชิงทุนการศึกษา


การประกวดภาพระบายสีชิงรางวัลทุนการศึกษา

“ปราสาทผึ้งอีสานในจินตนาการของหนู”

-----------------------------------------

ด้วยหอการค้าจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลเมืองสลกนครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประกวดวาดภาพระบายสีใน เทศกาลของดี ของแซ่บสกลนคร ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ปราสาทผึ้งอีสานในจินตนาการของหนู”  กำหนดจัดการประกวดขึ้นในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.       การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1.1    ระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 1 (อนุบาล-ป.3)

1.2    ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

1.3    ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

2.       หัวข้อการแข่งขัน

ทุกระดับใช้หัวข้อเรื่อง  “ ปราสาทผึ้งอีสานในจินตนาการของหนู” 

3.       ขนาดภาพ

1.1    ระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 1 (อนุบาล-ป.3)               ขนาด 27 x 38 ซม.ไม่รวมกรอบ

1.2    ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)                                  ขนาด 38 x 54 ซม.ไม่รวมกรอบ

1.3    ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)                                  ขนาด 38 x 54 ซม.ไม่รวมกรอบ

หมายเหตุ  ทุกระดับสามารถเลือกใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพระบายสี ใช้ได้ทั้งสีเทียน ดินสอสี สีชอล์ก สีน้ำ สีโปสเตอร์และอื่นๆ 

4.       รางวัล

ช่วงชั้นที่

รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย

ปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 1

1 รางวัล = 1,000 บาท

1 รางวัล = 500 บาท

4 รางวัล = 200 บาท

ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6)

1 รางวัล = 1,000 บาท

1 รางวัล = 500 บาท

4 รางวัล = 200 บาท

ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3)

1 รางวัล = 1,000 บาท

1 รางวัล = 500 บาท

4 รางวัล = 200 บาท

 น้องๆ  และคุณครูที่นำนักเรียนมาทุกคนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนจากหอการค้า เทศบาลเมืองสกลนคร และ ททท.

5.       เกณฑ์การตัดสิน  พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/เนื้อหาสื่อความหมายได้ชัดเจน                   40 คะแนน

2.       การจัดองค์ประกอบศิลป์                                                  20 คะแนน

3.       เทคนิคฝีมือ/ความประณีต                                                           20 คะแนน

4.       ความเสร็จสมบูรณ์ ของภาพโดยรวม                                              20 คะแนน

รวม       100 คะแนน

                        (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุดเด็ดขาด)

 

6.       กำหนดการแข่งขันวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550    สนามมิ่งเมือง บริเวณของดีของแซ่บสกลนคร

เวลา  16.00 น.              รายงานตัว

เวลา 16.30 น.               เริ่มการแข่งขัน

เวลา 18.30 น.               สิ้นสุดการแข่งขัน

เวลา 20.30 น.               ประกาศผลการแข่งขัน ณ บริเวณจัดงาน

มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 20.30 น. ณ  เวทีกลางบริเวณจัดงานของดีของแซ่บสกลนคร

7.        ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

1. หอการค้าจังหวัดสกลนคร        โทร.042-712-334          วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

2. พี่น้ำตาลคนสวย  กลุ่มดี๊ดี  ที่โรงพยาบาลรักษ์สกล   โทร.มือถือ: 089-713-6929 ได้ทุกวัน ทุกเวลา

3.  http://www.raksakol.com/ และ  http://www.yclsakhon.com/

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย

ขนาด 1 นิ้ว

หรือ 2 นิ้ว

 


ใบสมัคร

การประกวดภาพระบายสีชิงรางวัลทุนการศึกษา

“ปราสาทผึ้งอีสานในจินตนาการของหนู”

ประจำปี 2550

----------------------------------------------------------------

                                                                                   

 

                                                                                                วันเดือนปีที่สมัคร.............................................

 

ชื่อ-นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).....................................................................................................

ชื่อเล่น.............................วันเดือนปีเกิด.........................................................อายุ..............ปี..............เดือน

กำลังศึกษาอยู่ชั้น....................................โรงเรียน...........................................................ตำบล............................

อำเภอ..................................จังหวัด............................คุณครูประจำชั้นชื่อ...........................................................

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................................หมู่ที่.................ชุมชน..........................................ถนน.............................

            ตำบล................................................อำเภอ......................................................จังหวัด......................................

            โทร.ที่บ้าน..........................................โทร.มือถือ....................................E-mail :….……………………………….

มีความประสงค์สมัครวาดภาพในระดับ (โปรดทำเครื่องหมาย       หน้าระดับที่จะสมัคร)

........ระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 1 (อนุบาล-ป.3)

........ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

........ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

           

ข้าพเจ้ารับทราบเกณฑ์รายละเอียด เงื่อนไขกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และข้าพเจ้ายินดีอนุญาตให้ผู้จัดการประกวดนำผลงานของข้าพเจ้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ขัดข้องประการใด.....

           

 

ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร

                                                            (                                                             )

           

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับสมัคร

                                                            (                                                              )

                                                            ...................../......................../....................ผู้ตั้งกระทู้ น้ำตาลคนสวย :: วันที่ลงประกาศ 2007-10-15 12:11:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.