ReadyPlanet.com


ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด

            ข้าพเจ้าชื่อ นาย วิษณุ  นามสกุล สุวรรณไตรย์  ชื่อเล่น ต้อม  เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2530 ที่ โรงพยาบาลนาแก ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 6 ตำบล หนองสังข์ อำเภอ นาแก จังหวัด

นครพนม ปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีอายุ 20ปี ข้าพเจ้าชอบทานข้าวเหนียว ชอบวาดรูป ชอบร้องเพลง ชอบเลี้ยงสัตร์  คติประจำใจของข้าเจ้าคือ   ฟ้าที่เคยมืดหม่น   ฝนที่เคยชัดผ่าน   ลมที่หมุนมานาน   ยังมีวันสลาย                 

บิดาชื่อ นาย อินดน นามสกุล  สุวรรณไตรย์  อายุ 52 ปี ทำงานรับราชการครูที่โรงเรียนนาขามส้มป่อย

มารดาชื่อ นาง สวน นามสกุล สุวรรณไตรย์ อายุ 43 ปี ทำงานเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าประจำหมู่บ้านส้มป่อย

แต่อาชีพหลักคือ การทำนา แต่รายได้จากการทำนาในแต่ละปีจะน้อยมาก  ดีที่ยังมีเงินเดือนของบิดามาเจือจุน

ทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่ได้ และที่สำคัญบิดาของข้าพเจ้าต้องส่งบุตรจำนวน 3 คน ให้ได้รับการศึกษา

จึงจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากพอสมควร พี่คนโตของเข้าเจ้า ชื่อ นาย ธวัชชัย นามสกุล สุวรรณไตรย์ ปัจจุบัน

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อยู่ปี 4 พี่คนต่อมาชื่อ นาย อภิชาติ นามสกุล สุวรรณไตรย์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ปี 3 และคนสุดท้องก็คือข้าพเจ้าเอง ตอนอายุ 5 ปี ข้าพเจ้า

ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียน นาขามส้มป่อย แล้วปีที่ 6 บิดาของข้าพได้ส่งข้าพเจ้าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนยอร์แซฟนาแก ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชน ข้าพเจ้าได้เรียนอยู่ที่นั้นตั้งแต่อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6

ต่อมาเมื่ออายุข้าพเจ้าได้ 13 ปี ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนที่โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6

เมื่อจบจากที่นั้น ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาต่อที่ มหาวิยาลัยเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร ปัจจุบันข้าพเจ้า

เรียนอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พักอยู่ที่ หอพัก ปานเพรช

ห้อง 222 เบอร์โทรศัพท์ 085-4617252

 

 

บุคคลในดวงใจ

-         ครูที่เคยสอน 5 คน  ชื่อจริง โรงเรียนจริง

1) อาจารย์ วิทยา นามสกุล แสงสุวรรณ สอนที่โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา

    สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เหตุผลที่ชอบ เนื่องจากอาจารย์เป็นคนที่สอนดี และสามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ เวลาสอนท่าน    จะทำท่าทางและสีหน้าไปด้วย ทำให้ไม่เครียดในเวลาเรียน และท่านยังเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครอง มีการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

    2) อาจารย์ อุไรวรรณ นามสกุล ไตรยราช สอนที่โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา

          สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1

              เหตุผลที่ชอบ เนื่องจากท่านจะสอนให้นักเรียนมีความใฝ่ฝัน มีความพยายาม ท่านจะสอนให้รู้ในสิ่ง

              ที่อยู่นอกห้องเรียน สอนการใช้ชีวิตในสังคมใหญ่ สอนให้เข้ากับคนอื่น ๆ และในเวลาที่ท่านสอนท่านจะ

              มีสื่อมาประกอบด้ายทุกครั้ง ทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

             3) อาจารย์ อินดน นามสกุล ไตรยราช สอนที่โรงเรียน นาขามส้มป่อย

                 สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (บิดาของข้าพเจ้าเอง)

              เหตุผลที่ชอบ เนื่องจากท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า ท่านจะเป็นคนทำอะไรทำจริงมีความพยายามสูง

              มีความอดทนสูง ท่านมักจะสอนผมเสมอว่า สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จก็คือ ศัทธาและความเชื่อมั่น

              ขอเพียงเราทำในสิ่งนั้นให้เต็มที่ก็พอแล้ว อยู่ที่ว่า ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ กันแน่

             4) อาจารย์ สุขสันต์ นามสกุล เชื้อกุนะ  สอนที่โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา

           สอนวิชา ศิลปะและดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4/5/6

             เหตุผลที่ชอบ เนื่องจากท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานที่ท่านรัก เช่นวาดรูป เล่นกีต้าร์ ท่านเป็นคนรัก

             ธรรมชาติ ท่านจะชอบทำอะไรคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียว ท่านมักเล่าประสบการณ์ที่ท่านพบมา

              ให้นักเรียนได้ฟัง แม้อาจารย์ท่านอื่นจะว่าท่านเป็นบ้าท่านก็ไม่เคยถือสาอะไรเลย ก็ในเมื่อท่านชอบ             

              อย่างนั้นทำไงได้

             5) อาจารย์ วีระชัย นามสกุล ธมัยมาศ  สอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

                 สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับวิศวกร

              เหตุผลที่ชอบ  เนื่องจากท่านเป็นคนอารมณ์ขัน ไม่ทำให้นักเรียนเครียดในเวลาเรียน กลับทำให้การ

              เรียนการสอนของท่านมีสีสันมากขึ้น ท่านจะมักพูดภาษาท้องถิ่น ทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

 

 

 

บุคคลในดวงใจ

-                      บุคคลที่ท่านต้องการเอาเป็นแบบอย่าง 5 คน  

       1) นาย  อินดน   นามสกุล  สุวรรณไตรย์  เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าคือ บิดา

       เหตุผล  เพราะพ่อเป็นบุคลที่สอนให้ข้าพเจ้าทาความดี และมีความอดทน มีความพยายาม อดทน

        และ ท่านยังสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีข้าพเจ้าจึงนับถือและยกย่องท่านให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุด

        สำหรับ ข้าพเจ้า

              2) นาง สวน นามสกุล  สุวรรณไตรย์  เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าคือ มารดา

                เหตุผล เพราะข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า ท่านสอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักแต่สิ่ง   

                ดีๆ และสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดี ทำดี และสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักการให้อภัยผู้อื่น สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักการ             

                มีน้ำใจ มีความอดทนและมีความพยายาม

              3) นาย สมควร นามสกุล เชื้อบริบูณ   เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าคือ ลุง

           เหตุผล  เพราะท่านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับการให้ และการให้อภัย กับคน

                 รอบข้าง ท่านจะสอนเสมอว่าสิ่งที่เรามีเยอะแล้วเราก็ควรให้กับคนที่เขายังไม่มี และสอน ให้ข้าพเจ้า

                 รู้จักเสียสละให้กับคนที่ด้อยกว่าเรา และสอนให้ข้าพเจ้ารักพี่น้องและคนในครอบครัว ท่านจะสอน

                 เสมอว่าถ้าไม่รักคน ในครอบครัวเราเองแล้วใครจะมารักเราคงไม่มีใครมาช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยกัน

              4) นาย ธวัชชัช นามสกุล  สุวรรณไตรย์   เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าคือ  พี่ชาย

                  เหตุผล เพราะพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักกับคำว่าอดทน  และช่วยเหลือ

                  ตัวเองเพราะข้าพเจ้าเป็นลูกคนเล็ก นอกจากนั้นพี่ชายของข้าพเจ้ายังคอยให้คำปรึกษากับข้าพเจ้าได้ดี

                  ให้ความช่วยเหลือในยามที่มีปัญหา

               5) นาย มนัส  นามสกุล  พรุธรา   เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าคือ  อาจารย์

                  เหตุผล  เพราะท่านเป็นอาจารย์ที่สอนดี และใจดี ชอบเล่าเรื่องตลกให้นักเรียนฟัง  ข้าพเจ้าจึง

                  ชอบ และท่านยังเป็นคนที่สอนให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตัวเองด้วย ท่านสอนให้ข้าพเจ้าแต่งเพลง

                  ท่านเป็นคนขยัน ท่านทำนาหาปูหาปลาเหมือนชาวนาทั่วไปท่านเป็นเหมือนบิดาของข้าพเจ้า 

                  ถึงแม้ปัจจุบันนี้ท่านจะเสียแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าจะเอาแบบอย่าง

 

 

                                             จุดมุ่งหมายของชีวิต

          เมื่อตอนข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกข้าพเจ้าฝันไว้ว่าข้าพเจ้าจะเดินตามรอยของบิดาข้าพเจ้าคือ รับราชการครูเพราะคิดว่าจะได้สอนให้คนที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ เพื่อนของข้าพเจ้าได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเขาอยากเป็น นายร้อยเพราะได้รับใช้ชาติ เท่ และได้ขับเครื่องบินตอนนั้นข้าพเจ้ายังเด็กจึงไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้  ได้ยินเพื่อนพูดว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นกับเขาด้วยเพราะคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่าอาชีพครู

         ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้ก้าวขาเข้าสู่รั้วมัธยมศึกษาแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของข้าพเจ้าในแต่ละวัน ที่เคยตื่นตั้งแต่เช้า ๆๆ ก็ดันไปตื่นตอนสายข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเรายิ่งโตขึ้นยิ่ง

ขี้เกลียดแล้วอย่างนี้จะไปทำงานทำการกับเขาได้อย่างไร  ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาช่วง

มัธยมศึกษาปี่ 1-3 ข้าพเจ้าฝันไว้ว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นตำรวจให้ได้เพราะคิดว่าอาชีพนี้มั่นคงอยากจะได้อะไรก็ได้

อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆก็สามารถทำได้และก็เป็นอาชีพที่มั่นคง แต่พอข้าพเจ้าได้ขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนของข้าพเจ้าชวนข้าพเจ้าเล่นดนตรี ข้าพเจ้าได้เล่นคนตรีที่เป็นการรวมวงตั้งแต่นั้นมา แต่ข้าพเจ้าก็ชอบทางด้านดนตรีมากพอสมควรเพราะข้าพเจ้าได้หัดเล่นกีต้าร์ตั้งแต่ ป 5 นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งใน 4 ของวงดนตรีรวมวงของโรงเรียน ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าก็ได้เปลี่ยนไป จากที่เคยคิดอยากเป็นนายทหารนายตำรวจ ก็กลายเป็น นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของวงการเพลง และแล้วเมื่อวันของการลาก็มาถึงวงดนตรีของข้าพเจ้าได้แยกกัน สมาชิกต่างคนต่างก็ไปเรียนคนละที่กันแสดงว่าความฝันของข้าพเจ้าได้จบลงอีกแล้ว  นับเป็นเวลา3 ปีที่วงของข้าพเจ้าได้ขึ้นเวทีด้วนกัน ทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจลืมวันวานที่เคยผ่านมาได้ เพื่อนอีกคนหนึ่งของ

ข้าพเจ้าได้แน่นำให้ข้าพเจ้าไปเรียน วิศวกรร ในตอนนั้นความฝันของข้าพเจ้าไม่มีวันเป็นไปได้แล้ว ข้าพเจ้าจึงเลือกมาเรียน วิศวกรร ตามที่เพื่อนบอกทั้งที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่ชอบเลย แต่แล้วสิ่งที่ผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้น ตอนนี้ข้าพเจ้ามีเลือดของวิศวะเกิน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทำมันนั้นหรอ อาจเป็นเพราะข้าพเจ้าได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่น ความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน                                  ( sotus,aggin) ในตอนนี้ข้าพเจ้าหวังไว้ว่า ข้าพเจ้าจะมีงานที่ดีทำ   เงินเดือนสูงๆ  ข้าพเจ้าจะให้บิดากับมารดาของข้าพเจ้าได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆจะให้ท่านได้ใช้ชีวิตช่วงท้ายอย่างมีความสุขแล้ว ข้าพเจ้าจะบวชทดแทนคุณของบิดามารดาประมาณ 1 พรรษา แล้วหาคู่ที่รู้ใจ เพื่อใช้ชีวิตด้วยกัน...........

 

 

ตอบแทนสังคม

              ถ้าข้าพเจ้าเรียนจบแล้วข้าพเจ้าจะเข้ารับใช้ชาติคือไปเป็นทหารเกณฑ์หลังจากจบการเป็นทหารแล้ว

ข้าพเจ้าจะบวชทดแทนคุณของบิดามารดาและเมื่อบวชได้สัก1พรรษาแล้วข้าพเจ้าจะมาหางานทำถ้าได้งานตามที่ตั้งไว้คือเป็นวิศวกรเมื่อมีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นข้าพเจ้าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของข้าพเจ้า

คือการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านเพราะในปัจจุบันบ้านเกิดของข้าพเจ้าทางเข้าบ้านยังเป็นทางลุกลังอยู่ทำให้การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นเรื่องที่ลำบากและถ้าข้าพเจ้ามีเงินมากๆข้าพเจ้าจะสร้างโบสถ์ที่วัดบ้านเกิดของข้าพเจ้า

ชื่อวัดศรีสะอาดเพราะตอนนี้งบประมาณในการทำโบสถ์นั้นได้มาจากการบริจาคสะส่วนใหญ่จึงทำให้โบสถ์ที่สร้างไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างสักที่เพราะมีงบประมาณมีน้อยและสุดท้ายข้าพเจ้าจะเป็นวิศวกรที่ดีไม่โกงกินไม่เอาเปรียบใคร

 

 

 

ในฐานะที่ท่านมาอยู่จังหวัดสกลนครนี้ท่านคิดว่าอะไรน่าสนใจในจังหวัดสกลนครที่มีคุณค่าเหนือกว่าจังหวัดอื่นไม่มี และท่านคิดว่าจะทำสิ่งนั้นเกิดประโยชน์นำรายได้มาสู่สกลนครได้อย่างไร วิธีใดบอกแนวทาง

   

 

     ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้ามาอยู่จังหวัดสกลนคร ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด ข้าพเจ้าคิดว่าประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและเด่นอีกอย่างหนึ่งในจังหวัดสกลนคร และยังเป็นประเพณีประจำจังหวัดที่ยิ่งใหญ่อีกประเพณี ที่มีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมมากมายหลายจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวชมซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้นำรายได้เข้ามาสู่จังหวัดอย่างมากมาย และยังนำรายได้เข้าชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทาวมาเที่ยวชมประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนี้ มีทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งบางคนอาจจะเดินทางมาไกล  ฉะนั้นประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ที่จะนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชนและจังหวัด ทั้งทางด้านที่พักอาศัย อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนำรายได้ให้กับจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมาก  เช่นทางด้านที่พักอาศัย เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องค้างคืนอย่างแน่นอน  ฉะนั้นโรงแรมที่อยู่ภายในจังหวัดสกลนครจะต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็เช่นเดียวกัน  ร้านอาหารที่อยู่ภายในจังหวัดสกลนครก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และรวมไปถึงของที่ระลึกต่างๆ  ซึ่งเราจะมีแนวทาง อย่างแรกเราต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และความเป็นมาของประเพณีจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้มากขึ้น    

อย่างที่สองทางจังหวัดเจ้าภาพเตรียมการต้อนรับให้พร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจราจร การพักค้างคืนและการกินอยู่ทุกฝ่ายต้องสัมพันธ์กันและที่สำคัญทางด้านความปลอดภัยจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น   อย่างที่สามเราน่าจะมีการจัดงานแห่ปราสาทผึ้งที่หนองหาร เพราะหนองหารก็เป็นอีกสถานที่หนองหารที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของผู้คน และที่หนองหารยังมีความสวยงามและมีสถานที่กว้างขวางเหมาะสำหรับที่จะจัดงาน และท่องเที่ยว

 

 

 

เทิดพระคุณพระพิรุณ

 

          ก้มลงกราบสักการะพระพิรุณ              ตอบแทนคุณเทิดไท้ไว้เหนือหัว

   ด้วยความรักใจศรัทธาพาไม่กลัว                 ละความชั่วทำความดีไว้เป็นศร

         เป็นศูนย์รวมจิตใจไทเกษตร                 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

    ทุกความรักทุกหัวใจไม่ระรอน                   ด้วยพระกรองค์นาคาพระพิรุณ

         จะสัญญาต่อหน้าอ่างสกล                     ทุกแห่งหนทั่วหล้าฟ้าค้ำจุน

    จะจงรักจะภัคดีทดแทนคุณ                       ด้วยการุนพระบิดามาเป็นศรี

         จะตั้งใจศึกษาหาความรู้                        จากคุณครูให้จบในสี่ปี

    ตามรอยพ่อลูกจะเห็นเป็นคนดี                  ไว้เป็นศรีเกษตรตรานาคาเอย

 ผู้ตั้งกระทู้ kuนายวิษณุ สุวรรณไตรย์ 49311145 วันเสาร์บ่าย :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-10 20:31:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1396241)
ยากทำความรู้จักพี่ชายคนนี้จัก...........หูนกำลังศึกษาต่อที่นนทบุรี0807407968ยินดีที่ได้รุ้จักค่ะ.....ไปเรียนก่อนนะค่ะ...บาย
ผู้แสดงความคิดเห็น น้องสาว (saza-bb-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-18 12:25:04


ความคิดเห็นที่ 2 (2033486)

อยากเป็นน้องสาวของพี่จังคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องปุ๊ (mypu35-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-30 11:57:45


ความคิดเห็นที่ 3 (2047109)

 

อยากรู้จักพี่จัง 08xxxxxxxx

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแพท วันที่ตอบ 2010-09-21 14:27:11


ความคิดเห็นที่ 4 (2048685)

อยากรู้จักจังเลยค่ะะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนทั่วไป วันที่ตอบ 2010-09-30 14:10:55


ความคิดเห็นที่ 5 (2058212)

ทำประวัติได้ดีจังเลย

น่าชื่นชมมากๆๆ

ขอบคุณที่เสนอแนวทางดีๆๆให้น่ะค่ะ

                      (ขอบคุณค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น k kam วันที่ตอบ 2010-11-14 11:23:28


ความคิดเห็นที่ 6 (2058444)

 

นัคยนคนะคยะคยยะคยะยะคยะคยคะยคะตยคยคยัคยั

ผู้แสดงความคิดเห็น พตพุต วันที่ตอบ 2010-11-16 16:43:46


ความคิดเห็นที่ 7 (2099808)

ยาวมาก  แต่ได้ใจความ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิชกุล วันที่ตอบ 2012-05-24 13:57:09[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.