ReadyPlanet.com


บุคคลในดวงใจ คนที๑


จากดินสู่ฟ้า จากฟ้ากลับสู่ดิน

 

-จากลูกชาวไทโส้ ในเขตอำเภอที่ยากจนที่สุดในจังหวัดสกลนคร บนพื้นดินที่เต็มไปด้วยดินลูกรัง ที่ทางราชการบอกว่าไม่ควรปลูกอะไรเลย ปล่อยให้เป็นป่าไว้เก็บเห็ดกิน ยังดีกว่า

-จากบัณฑิตการประมงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแสวงโชคเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่ที่ปักษ์ใต้ ตามครรลองของการศึกษาเพื่อสนองระบอบทุนนิยมตะวันตก

-จากผู้จัดการภาคกินเงินเดือนละ ๒ แสนบาท หนี้กลับบ้านเกิดมาเป็นเกษตรกรบนพื้นดินลูกรังที่ไร้ค่าในสายตาใครๆ

-จากคนอมโรคทั้งโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูงที่ยากจะรักษา  กลับมาเป็นชายวัยกลางคนที่แข็งแรงกว่าวัย

 

 

นายนฤทธิ์    คำธิศรี

เกิด  1  มกราคม  2506

ที่อยู่  85  ม.9  ต.โพธิไพศาล  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

คู่สมรส  นางตุ้มคำ  พยาบาลวิชาชีพ 7  หัวหน้าสถานีอนามัยโพธิไพศาล  อำเภอกุสุมาลย์  บุตร  2  คน

การศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเกษตรสุรินทร์  และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สาขาประมง)

ประวัติการทำงานและผลงานที่น่ายกย่อง

                นายนฤทธิ์  เป็นประชากรเขตตำบลโพธิไพศาล  เป็นชนเผ่า “ ไทโส้ ” ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  เมื่อเรียนจบทำงานกับบริษัทเอกชนด้านการเกษตร  และเก็บออมเงินทุนไว้ประกอบอาชีพของตนเอง    ในที่สุดได้ลาออกจากบริษัทและกลับมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรเต็มตัวที่แผ่นดินเกิด  บนดินลูกรังพื้นที่  31 ไร่       ซึ่งได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองและคู่ชีวิต  นายนฤทธิ์  ได้พยายามนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด       เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อที่บอกกันตลอดมาว่า  “ดินลูกรัง”  ปลูกอะไรก็ไม่ได้  ต้นไม้ไม่โต

                จากสภาพพื้นดินที่เป็นดินลูกรังซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ขาดน้ำในฤดูแล้ง  การทำการเกษตรจึงต้องมีข้อมูลและมีความอดทนมากพอสมควร  ในปี  2532  นายนฤทธิ์  ได้เริ่มต้นศึกษาการปลูกพืชตามหลักวิชาการอย่างจริงจัง  โดยศึกษาปริมาณน้ำฝน  พันธุ์พืช  หลักการปรับปรุงบำรุงดิน  ศึกษาการทำการเกษตรแบบธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศึกษาดูงานสวนเกษตรที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศ

                ในปี  2535  ได้เริ่มทดลองปลูกพืช  ชนิดละ  2-3  ต้น  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และปัญหาของพืชชนิดนั้น ๆ  ขณะเดียวกันได้ปลูกพืชเป็นแนวกันลม  คือ  ปลูกไม้สักรอบพื้นที่  จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาตลอด  5  ปี  จนมีความมั่นใจ  ปี  2537  จึงเริ่มลงมือปลูกพืช  โดยใช้หลักวิชาการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  แบ่งพื้นที่การเกษตร  เป็นพื้นที่  ปลูกพืชและปศุสัตว์ 20 ไร่, บ่อเลี้ยงปลา 9 ไร่,  ป่าอนุรักษ์  4  ไร่

                ประเภทของพืชที่ปลูก   แบ่งเป็น

                1. ผักอายุสั้น         :   พริก  แตงไทย  ฟักทอง  บวบ

                2. พืชอายุสั้น        :   กล้วย  มะละกอ  ฝรั่ง

                3. ผลไม้                 :   กระท้อน  ขนุน  มะม่วง  มะขาม  มะพร้าวน้ำหอม ลำไย  มะกอกน้ำ

                4. ไม้เศรษฐกิจ      :   สัก  พยุง  ชิงชัน  ประดู่แดง  มะค่าโมง

               

 

              5. พืชทดลอง          :   ผักหวานป่า

                6. ป่าอนุรักษ์

                สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่  วัวขุน  วัวฝูง  เป็ด  ไก่  แพะ  แกะ  บ่อเลี้ยงปลา   จำนวน  3  บ่อ 

                นายนฤทธิ์  เป็นเกษตรกรที่สามารถจัดการกับปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  คือ

                ด้านเศรษฐกิจ   จัดการให้ได้ผลตอบแทนจากผลิตผลทุกฤดูกาลหมุนเวียนอย่างเพียงพอตลอดปีปัจจุบันนายนฤทธิ์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

                ด้านสังคม   แก้ไขการลักขโมย  ด้วยการพยายามพบปะผู้คนในชุมชน  ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน      เป็นผู้นำด้านต่าง ๆ  หลายด้าน  แบ่งปันผลผลิตให้กับวัด  โรงเรียน  ศูนย์เด็กช่วยเหลือคนจ น และผู้ติดเลิกยาเสพติดโดยการรับเข้าทำงานในฟาร์ม  จนในที่สุดปัญหาการลักขโมยได้หมดลง

                ด้านสิ่งแวดล้อม   เป็นเกษตรกรที่ตะหนักถึงปัญหาระบบนิเวศน์และเข้าใจดีว่า  ป่าและธรรมชาติจะต้องถูกทำลายมากขึ้นในอนาคต  ได้แบ่งพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์เพื่อให้สัตว์และแมลงได้อาศัย  พร้อมทั้งปลูกป่าเพิ่มเติม

                นับว่า  นายนฤทธิ์  เป็นผู้มีความอดทน  ขยันและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตน  ขณะเดียวกันก็เอื้อเฟื้อต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างให้เยาวชน เกษตรกรทั่วไปมาเรียนรู้แนวคิดปฏิบัติ  จนได้รับคัดเลือก เป็น

-เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพดีเด่น  สาขาไร่นาสวนผสมในปี ๒๕๔๘ จากสนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร

-คนดีศรีเมืองสกลประจำปี๒๕๔๗ จากจังหวัดสกลนคร

-คนดีเมืองสกล เชิงประจักษ์ ประจำปี ๒๕๔๘ จากชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล

 

จึงนับได้ว่า คุณนฤทธ์  คำธิศรี คือแบบอย่างความ  “พอเพียง” อย่างแท้จริง

                        ผู้ตั้งกระทู้ ไทสกล :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-27 23:24:02


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (860702)

 ขอเพิ่มเติมข้อมูล

คุณนฤทธิ์ ก่อนที่จะลาออกจากบริษัทแหลมทอง มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการภาคดูแลฟาร์มกุ้งทั้งภาคใต้

มีเงินเดือนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่สุขภาพตอนนั้นแย่มาก ทั้งความดันสูง และโรคหัวใจ

แต่ปัจจุบันคุณนฤทธิ์ ร่างกายแข็งแรงมาก โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นตอนนั้นมลายหายหมดแล้วในปัจจุบัน

ผู้แสดงความคิดเห็น บ่าวคำหอม วันที่ตอบ 2007-11-27 23:32:54


ความคิดเห็นที่ 2 (863129)

ตัวอย่างที่แท้จริงและน่านับถืออย่างมาก

สมควรเป็นแบบอย่างของประเทศ

และครูทั้งหลายให้พาเด็กไปดูหรือ ให้มาสอนในโรงเรียน

เริ่มตั้งแต่ระดับประถม  มัธยม  อาชีวศึกษา   และปริญญา

เพราะเดี๋ยวนี้  ใบกระดาษ  ปริญญาที่จบมา  มันคุณภาพไม่ค่อยถึง

เมื่อไหร่จะเปลี่ยนหลักสูตร  เปลี่ยนวิธีสอน 

ปานนั้น  ผอ.ซี 8  มากมาย  ครู ซี 8  เต็มสกล  แต่เด็กจบ  ม.3 อ่านหนังสือไม่ออก  

น่าจะปรับพวกซี 8  ตกให้หมดแล้วริบเงินคืนหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น บ่าวคำเบ้า วันที่ตอบ 2007-11-29 13:51:18


ความคิดเห็นที่ 3 (866071)

ข่าวดี

คณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนสกลราช ให้คงการจับสลากเข้าม.๑ คงเดิมคือ๕๐%

ไม่ยอมให้เพิ่มปริมาณการเข้าด้วยการสอบ เพราะเท่ากับพลัดภาระเด็กจบ.ป๖ อ่อนไปให้โรงเรียนอื่น

และเอาเงินพิเศษที่ได้รับบริจาคไปใช้เป็นงบปรับพื้นฐานเด็กอ่อน ให้พอเรียนกับเด็กเก่งได้บ้าง

ขอปรบมือให้คณะกรรมโรงเรียน และครูอาจารย์ที่ช่วยแบกรับภาระช่วยเด็ก

ผู้แสดงความคิดเห็น นางแก้ว ....หลวง วันที่ตอบ 2007-12-01 22:51:18


ความคิดเห็นที่ 4 (866454)

คนดีไม่ค่อยอวดตัว แต่คนชั่วมีข่าวให้เห็นประจำ

เลยทำชัวกันทั้งเมือง เพราะการทำชั่วเป็นเรื่องปกติ "ใครๆเขาก็ทำกัน"

ฉะนั้นมันจึงมีแต่สิ่งชั่วร้ายมากทวีคูณ จงมาช่วยกันค้นหาคนดีมาเชิดชู

โดยการสมัครเป็นสมาชิก ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล สนใจโทรที่ ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 042-711157 หรือที่ 081-8725555

ผู้แสดงความคิดเห็น ชสส. วันที่ตอบ 2007-12-02 13:19:27


ความคิดเห็นที่ 5 (873631)

วันนี้(๙ ธค ๕๐) คุณนฤทธิ์ ได้รับการประกาศเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในโอกาสวันชุมนุมศิษย์เก่าสกลราช๙๖ปี

ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนฤทธิ์ และครอบครัวด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สกร.๑๒ วันที่ตอบ 2007-12-09 23:22:56


ความคิดเห็นที่ 6 (1353791)

แม่โจ้เราไม่เคยย่อท้อ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ขอชื่นชมด้วยคนเจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น โจ้คะ วันที่ตอบ 2008-09-07 21:24:07


ความคิดเห็นที่ 7 (1358414)

สวัสดีค่ะ

อยากติดต่อคุณนฤทธิ์  คำธิศรี  ไม่ทราบว่ามีชื่ออีเมล์หรือเว็ปไซค์หรือเปล่าค่ะถ้ามีช่วยกรุณาบอกด้วยนะเพราะว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรเหมือนกัน ปลูกยางพาราและปลูกพืชระยะยาวด้วยเหมือนกันรบกวนขอความกรุณาด้วยนะ  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภาภรณ์ กงวงษ์ (tuk40-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-16 15:02:58


ความคิดเห็นที่ 8 (1358974)
ขอแสดงความนับถือในอุดมการณ์  และขอให้เป็นบุคลากรตัวอย่าง แก่ชาวบ้านทั่วไป และอยากให้มีบุคคลประเภทนี้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป
ผู้แสดงความคิดเห็น ไผ่สีทอง วันที่ตอบ 2008-09-17 16:00:17


ความคิดเห็นที่ 9 (1365323)

 ขอแสดงความยินดีด้วยเพื่อนนายทำได้ดีมากขอเป็นกำลังใจ

                                                

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุณร์ (famuie11-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-30 20:06:58


ความคิดเห็นที่ 10 (1373135)
ผมชอบมากได้ชมรายการปราชญ์เดินดิน  ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติม อยากให้เกษตรกรไทยเป็นอย่างคุณนฤทธิ์  หากทำได้คงสนุกน่าดู
ผู้แสดงความคิดเห็น เศรษฐพิชญ์ วันที่ตอบ 2008-10-15 15:42:01


ความคิดเห็นที่ 11 (1433230)

ไปเจอตัวเป็น ๆ ของพี่นฤทธิ์ มาแล้วค่ะ   ดีใจจังอยากให้ประเทศไทยมีคนแบบนี้แยะ ๆ ๆ  ประเทศไทยจะได้มีหวังมากขึ้น  ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดอยู่ในขณะนี้ได้  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สงกรานต์ วันที่ 21 เมษายน 2552 วันที่ตอบ 2009-04-21 13:02:20


ความคิดเห็นที่ 12 (1449560)

ได้พบคุณนฤทธิ์ มาแล้วเมื่อวันที่ 18/06/52 ทึ่งในตัวคนคนนี้มาก ยอมยกความดีความสามารถสมเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่อง

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพันธ์ ไชยรบ วันที่ตอบ 2009-06-27 20:08:14


ความคิดเห็นที่ 13 (1449581)

ไปพบมา และได้ดูวิดิโอของพี่นริศมา บอกได้คำเดียวเลยเลยว่าแจ่ม พี่ให้ทั้งความรู้ และแนวคิดที่เปิดกว้าง แถมใจดี สมแล้วที่ได้รับยกย่องเป็นคนดีศรีสกล

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยพันธ์ วันที่ตอบ 2009-06-27 23:29:32


ความคิดเห็นที่ 14 (1451549)

ผมสนใจแนวคิด และวิธีการของคุณนฤทธิ์ครับ ไม่ทราบว่าพี่เขามีไปบรรยายที่ใด บ้าง อยากไปฟัง จะติดต่อได้อย่างไร รบกวนพี่ๆช่วยแจ้งด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากเป็นเกษตรกรครับ วันที่ตอบ 2009-07-12 23:05:14


ความคิดเห็นที่ 15 (1968306)

7.28cwow gold,wow power leveling

ผู้แสดงความคิดเห็น mygamevip วันที่ตอบ 2009-07-28 15:29:16


ความคิดเห็นที่ 16 (1972312)

ขอขอบคุณ คุณนฤทธิ์ เป็นอย่างมาก ที่ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร  ที่ท่านขอคำถาม 1 คำถาม หนูพึงคิดได้ขอถามพอได้หรือไม่ อย่ากทราบว่า ถ้านักศึกษาอยากออกไปศึกษาถึงที่สวนคุณนฤทธิ์  พอจะได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น รปศ. (sirirat_eve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-18 13:48:03


ความคิดเห็นที่ 17 (1984577)

In our wow power leveling world of instant everything you have wow powerleveling to learn that the universe works slowly, but surely. aion power leveling Take your time and soon you will start feeling the connection to the God aion gold Consciousness.

ผู้แสดงความคิดเห็น yoyohh วันที่ตอบ 2009-10-08 13:07:32


ความคิดเห็นที่ 18 (1985929)

อยากไปดูงานที่สวนคุณ นฤทธิ์ คำธิศรี จะติดต่อไ้ย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น kanda (kandahvas-at-yahoo-dot-dk)วันที่ตอบ 2009-10-12 16:23:59


ความคิดเห็นที่ 19 (2019581)

เก่งมากครับ

ผมว่าน่าจะส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เข้าไปเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ ไปยังเกษตรจังหวัด

เพื่อเผยแพร่ต่อให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ

ปล.ผมชอบวิธีการปลูกพืชแบบ "ออเจ๊าะแอ๊ะแจ๊ะ" มากครับ ให้พืชเกื้อกูลกันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น อาบู (boonchoo-14-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-30 20:00:00


ความคิดเห็นที่ 20 (2021695)

น่ายกย่องจริง ๆ ค่ะ สมัยนี้หายากมากค่ะ คนที่จะดำเนินตามแบบอย่างเศรฐกิจพอเพียง ถ้าประเทศเราเป็นอย่างคุณ นฤทธิ์ ได้สักครึ่ง ประเทศของเราก็คงจะสงบสุข น่าอยู่มากๆเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นุ๊ก ศิริลักษณ์ สุขได้พึ่ง (noonukzana-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-15 18:32:58


ความคิดเห็นที่ 21 (2021714)

อยากให้รายการทีวีรายการอื่นๆ  นำคุณนฤทธิ์ไปออกรายการ  แล้วถามตอบในรายการได้ด้วย  ทีวีช่องไหนทำได้จะเริดมากคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนจนผู้ยิ่งใหญ่ วันที่ตอบ 2010-02-15 21:07:33


ความคิดเห็นที่ 22 (2021715)

คุณสรยุทธ  สุทัศนจินดาไม่สนใจจับเข่าคุยกับคุณนฤทธิ์บ้างหรือคะ  ดิฉันคิดว่าคุณนฤทธิ์  คำธิศรีคนนี้น่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้มากทีเดียว  คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะอยู่ที่ไหนคะ  เชิญมาเบิ่งแนวคิดของคุณณฤทธิ์บ้างทีว่าจะแจ๋วกว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ฯ แค่ไหน  อยากให้คุณอภิสิทธิ์เชิญคุณณฤทธิ์ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ จัง  เกษตรกรชาวไทยคงจะลืมตาอ้าปากกะเขาได้บ้าง  แถมรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ดเลิกบ้า ( อำนาจ )  เลิกโง่ ( คิดว่าตัวเองเจ๋ง ) กันซะที

ผู้แสดงความคิดเห็น แฟนคลับคุณสรยุทธ วันที่ตอบ 2010-02-15 21:19:05


ความคิดเห็นที่ 23 (2033883)

 

ผมไปดูงานที่สวนของพี่ นฤทธิ์ มาแล้วครับ ทึ่งมาก ทำง่ายมาก ง่ายจริงๆไมได้โม้ ตั้งแต่เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว

ปลูกพืช ทุกอย่างในสวนเกื้อกูลกันหมด แถมทำงานวันล 2- 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทุกอย่างพี่เค้าไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่ห้านะครับ  มีการ

ศึกษาหาข้อมูล ทดลอง พิสูจน์มาก่อน และเข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์อย่างแท้จริง  ที่สำคัญพี่เค้ารู้จักอยู่อย่างพอ

เพียง ถ้าเราศึกษาดูจะเห็นว่า การทำเกษตรเป็นงานหนัก รายได้น้อย นั่นเพราะเรารู้ไม่จริง ถ้าใครได้รู้เทคนิคแล้วก็จะพูด

เหมือนผมเช่นเดียวกัน พี่เค้าต้อนรับทุกคนครับ โดยเฉพาะผมแล้วขอบอกว่า ซึ้งในน้ำใจพี่ นฤทธิ์ มากๆเลยครับ  เพราะผม

ไปคนเดียวและอยู่ถึง ระยอง พี่เค้าเห็นความตั้งใจจริง ถึงขนาดโทรไปขอเลื่อนงานสัมมนาที่พี่เค้ารับเป็นวิทยากรให้ พี่เคา

เอารถมารับที่ตลาดกุสุมารย์เลยไม่ให้มีค่าใช้จ่าย แถมพาเดินชมสวนด้วนตัวเอง เป็นกันเองมากๆเลย ใครอยากไปศึกษาว่า

ทำเกษตรมันง่ายยังไง ลองติดต่อพี่นฤทธิ์ ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่ามัน ง่ายจริงๆ   ทำได้จริงๆครับ..

ผู้แสดงความคิดเห็น เดชา ระยอง วันที่ตอบ 2010-06-02 14:20:37


ความคิดเห็นที่ 24 (2038781)

ขอตั้งใจจริง ไปหาได้เสมอ โทรศัพท์แกไม่ค่อยพกติดตัว เพราะวันๆอยู่ในสวน เลี้ยงวัวขุน

30 กว่าตัวส่งสหกรณ์โพนยางคำและก็ดูแลต้นไม้ต่างๆ เหนื่อยก็นอน ทุกอย่างทำอย่างมี

แผนงาน จึงดูเป็นการทำเกษตรแบบสบายๆ ไม่หนัก แต่ต้องสม่ำเสมอ และใช้สมอง

มากกว่าใช้กำลัง  ตอนนี้พยายามไม่รับเป็นวิทยากรให้ใครแล้วถ้าไม่เกรงใจจริงๆ ใคร

อยากรู้เชิญมาอยู่กิน เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองที่สวนแกเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น บ่าวคำหอม วันที่ตอบ 2010-07-19 13:47:16


ความคิดเห็นที่ 25 (2049680)

รุ้นพี่ ตอนที่พี่มาบรรยายที่แม่โจ้ผมสนใจเรื่องเห็ดโคลนมากในป่าที่พี่นำเสนอมากพอดีผมมีที่แถบเชิงดอยแถวเชียงรายมากพื่นที่ก่อคลายๆพี่ผมอยากได้ข้อมูลการเพาะเห็ดโคนครับผมอยากมีอาชีพแบบพี่มาก เพราะไม่ต้องทำตามคำสังอยากทำอะไรที่เป็นของเราเป็นอิสระดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัลลภ วันสุข (kiyomaruboem-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-10 11:23:23


ความคิดเห็นที่ 26 (2103607)

  cctv host กล้องวงจรปิด hosting

ผู้แสดงความคิดเห็น cctv วันที่ตอบ 2012-08-29 14:44:48


ความคิดเห็นที่ 27 (2108535)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:32:59


ความคิดเห็นที่ 28 (2108538)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:42:40


ความคิดเห็นที่ 29 (3474262)

 thanks for an awesome post about  cctv

ผู้แสดงความคิดเห็น cctv วันที่ตอบ 2013-08-18 20:09:07


ความคิดเห็นที่ 30 (3479099)

ครีมยางพารา ครีมหน้าใส

ผู้แสดงความคิดเห็น Paoz (enozth-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-01-16 09:14:45


ความคิดเห็นที่ 31 (3873627)

กระเป๋าถือแบบจำลองขายส่ ง   replica handbags http://www.bagsky.ru


ปลอมกุชชี่ชาแนล, กระเป๋าโค้
   http://www.replicahandbag.ru

ผู้แสดงความคิดเห็น deccadd วันที่ตอบ 2015-09-22 01:38:27


ความคิดเห็นที่ 32 (3923527)

ตอนนี้ ชิปตลับหมึก มาพร้อม CD และฝาข้างเพื่อใส่ชิปตัวใหม่ who doesn’t wish to get replica Hermes handbags http://www.allpurse.ru   Obviously, it is not. Women from all ages will consistently wish to get the best affluence handbags that absolutely stands out.

There are several affidavit abaft this. The a lot of cogent is the superior of artist handbags. If you are affairs the affluence bags, you can save added money because you do not charge to buy new replica hermes uk bags every division

for a continued time in the future. If we see in abyss the acceptation of sentence, we apprehend that the duke accoutrements of any acclaimed cast do not lose their resiliency as able-bodied as backbone even afterwards several years use.

http://www.bagsky.ru/Sunglass-27.html
 
When you are affairs the uk replica handbags, http://www.skypurse.com you will never acquaintance this bearings at all. The acumen is that normally, these accoutrements accept been bogus from covering or some added such material,

accepting aboriginal color. The aboriginal blush of leather, you apperceive well, never loses grace. People apperceive that covering will become shinier and attractive afterwards all-encompassing usage. The superior of our hermes

handbags is just the affair that the branded companies charge to accomplish http://www.tophandbags.ru become added accepted day by day, and it will allure added barter every day too.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น denn วันที่ตอบ 2016-01-09 12:19:58


ความคิดเห็นที่ 33 (3987867)

 www.BigDataHost.vn Chúng tôi dịch vụ Hosting giá rẻ Hosting chất lượng Dịch vụ Hosting tốt nhất Việt Nam

 
Đăng kí tên miền miễn phí khi mua cùng gói Hosting , Khuyến mãi miễn phí thời hạn dùng dịch vụ Hosting của chúng tôi
 
Small Package 30GB 950.000đ/năm
Free 1 Domain .com .net .org .biz .info .us
Free 250 Search Engines Submission
Dung lượng 30,000 MB (30GB)
Băng thông 50,000 MB (50GB) (DataTransfer/tháng)
ผู้แสดงความคิดเห็น vietnam host วันที่ตอบ 2016-04-22 14:27:21


ความคิดเห็นที่ 34 (3988183)

  www.BigDataHost.vn Chúng tôi dịch vụ Hosting giá rẻ Hosting chất lượng Dịch vụ Hosting tốt nhất Việt Nam

 
Đăng kí tên miền miễn phí khi mua cùng gói Hosting , Khuyến mãi miễn phí thời hạn dùng dịch vụ Hosting của chúng tôi
 
Small Package 30GB 950.000đ/năm
Free 1 Domain .com .net .org .biz .info .us
Free 250 Search Engines Submission
Dung lượng 30,000 MB (30GB)
Băng thông 50,000 MB (50GB) (DataTransfer/tháng)
ผู้แสดงความคิดเห็น vietnam host วันที่ตอบ 2016-04-23 15:12:59


ความคิดเห็นที่ 35 (4069603)
It"s a pity you don"t have a donate button! I"d definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i"ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon! timberland femme bordeaux 2015 http://www.centrogomme-fisanotti.it/base/index.php?timberland-femme-bordeaux-2015-13001909
ผู้แสดงความคิดเห็น timberland femme bordeaux 2015 (srfrmoydgrr-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-09 23:09:08


ความคิดเห็นที่ 36 (4069693)
I was curious if you ever considered changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better? tenis vans azul turquesa http://www.albergoalba.it/js/index.php?tenis-vans-azul-turquesa-25001512
ผู้แสดงความคิดเห็น tenis vans azul turquesa (nswwymomylk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-10 11:34:18


ความคิดเห็นที่ 37 (4069773)
Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog! adidas uk 5 hesi http://www.marchisiotecnologie.it/js/index.php?adidas-uk-5-hesi-62003176
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas uk 5 hesi (gwhwvycppeh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-10 19:32:18


ความคิดเห็นที่ 38 (4069850)
Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly. sac longchamp pliage myrtille http://tetcontract.it/img/index.php?sac-longchamp-pliage-myrtille-14500446
ผู้แสดงความคิดเห็น sac longchamp pliage myrtille (ggxwbjmuol-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 03:06:02


ความคิดเห็นที่ 39 (4069911)
I love reading through a post that will make people think. Also, thank you for allowing me to comment! vente de sac longchamp pas cher http://www.faillaimmobiliare.it/assets/index.php?vente-de-sac-longchamp-pas-cher-14504084
ผู้แสดงความคิดเห็น vente de sac longchamp pas cher (sroxcwb-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 09:39:54


ความคิดเห็นที่ 40 (4069992)
I visit each day a few blogs and sites to read content, except this website gives quality based content. ray ban brown http://www.ded-automation.it/aspnet_client/index.php?ray-ban-brown-26000197
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban brown (vipagudp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 17:51:24


ความคิดเห็นที่ 41 (4071090)
bookmarked!!, I really like your blog! longchamp sacs prix http://www.permoschemical.it/img/index.php?longchamp-sacs-prix-14503039
ผู้แสดงความคิดเห็น longchamp sacs prix (qmskugg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-13 21:36:13


ความคิดเห็นที่ 42 (4071164)
Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog! ray ban wayfarer folding orange is http://www.iicqasia.com/eng/index.php?ray-ban-wayfarer-folding-orange-is-37502511
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban wayfarer folding orange is (tcjuyrurbjd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 04:56:39


ความคิดเห็นที่ 43 (4071334)
Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i wish for enjoyment, for the reason that this this site conations really good funny information too. ray ban wayfarer forhandler k?benhavn http://www.ceart.net/src/index.php?ray-ban-wayfarer-forhandler-k?benhavn-37503259
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban wayfarer forhandler k?benhavn (ymnejtp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 11:28:12


ความคิดเห็นที่ 44 (4071626)
Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile! vans venta barranquilla judiciales http://tetcontract.it/img/index.php?vans-venta-barranquilla-judiciales-25001069
ผู้แสดงความคิดเห็น vans venta barranquilla judiciales (ecmkia-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 18:06:20


ความคิดเห็นที่ 45 (4071705)
Keep on writing, great job! christian louboutin shoes uk size 9 mens http://www.livolsiserramenti.it/temp/index.php?christian-louboutin-shoes-uk-size-9-mens-61501560
ผู้แสดงความคิดเห็น christian louboutin shoes uk size 9 mens (mzvaou-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 22:57:26


ความคิดเห็นที่ 46 (4071729)
Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will always bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice afternoon! oakley solbriller kvinder 2014 http://www.mobilificiosecco.it/base/index.php?oakley-solbriller-kvinder-2014-37002790
ผู้แสดงความคิดเห็น oakley solbriller kvinder 2014 (nqemnyhfmts-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 01:03:48


ความคิดเห็นที่ 47 (4071811)
It"s very effortless to find out any topic on net as compared to books, as I found this piece of writing at this web page. adidas kanye west running shoes http://www.lapiazzadegliaffari.it/base/index.php?adidas-kanye-west-running-shoes-62000352
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas kanye west running shoes (jfnmhkltym-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 07:53:28


ความคิดเห็นที่ 48 (4072203)
Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog! oakley frogskin 55 000 http://www.arcotecnica.it/fonts/index.php?oakley-frogskin-55-000-49004225
ผู้แสดงความคิดเห็น oakley frogskin 55 000 (mqfstsqgs-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 21:31:59


ความคิดเห็นที่ 49 (4072258)
If you desire to improve your experience just keep visiting this website and be updated with the hottest news posted here. red bottom shoes large sizes http://www.stillarredo.it/menu/index.php?red-bottom-shoes-large-sizes-61501257
ผู้แสดงความคิดเห็น red bottom shoes large sizes (hafernhljc-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 02:16:50


ความคิดเห็นที่ 50 (4072604)
This excellent website really has all the info I wanted concerning this subject and didn"t know who to ask. garantia gafas ray ban http://www.ascp.it/head/index.php?garantia-gafas-ray-ban-26000565
ผู้แสดงความคิดเห็น garantia gafas ray ban (ndegsvtprx-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 17:12:32[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.